Past Office Bearers

PRESIDENTS OF THE SOCIETY
Sir Malcolm Lyall Darling (1939-40)
Sir T. Vijayaraghavacharya (1941-42)
Sir Manilal B. Nanavati (1943-59)
Professor D.G. Karve (1960-62, 1964-66)
Professor M.L. Dantwala (1963-64,1966-85)
Professor V.M. Dandekar (1985-1994)
Dr. A. Vaidyanathan (1995-2003)
Dr. S.S. Johl (2004-2009)
Dr. C. Ramasamy (2010-2015)
Dr. Abhijit Sen (-2016 onwards)

PRESIDENTS OF THE CONFERENCE
Sir Malcolm Lyall Darling (1940)
Diwan Bahadur Sir T. Vijayaraghavacharya (1941)
Diwan Bahadur Sir T. Vijayaraghavacharya (1941)
Sir Manilal B. Nanavati (1943)
Sir Manilal B. Nanavati (1944)
Sir Manilal B. Nanavati (1945)
Sir Manilal B. Nanavati (1946)
Shri V.L. Mehta (1947)
Sir S.V. Ramamurthy (1948)
Dr. Rajendra Prasad (1950)
Shri R.K. Patil (1951)
Professor C.N. Vakil (1952)
Shri V.T. Krishnamachari (1953)
Professor D.R. Gadgil (1954)
Shri J.J. Anjaria (1955)
Professor D.G. Karve (1956)
Dr. B.K. Madan (1957)
Dr. S.R. Sen (1959)
Professor M.L. Dantwala (1960)
Dr. V.K.R.V. Rao (1961)
Shri Tarlok Singh (1962)
Dr. B.N. Ganguli (1963)
Shri Asoka Mehta (1964)
Dr. J.P. Bhattacharjee (1965)
Professor V.M. Dandekar (1967)
Shri S.C. Chaudhari (1967)
Dr. A.M. Khusro (1968)
Shri V.M. Jakhade (1969)
Dr. A.S. Kahlon (1970)
Dr. P.V. Sukhatme (1972)
Dr. Raj Krishna (1972)
Shri J.S. Sarma (1973)
Dr. K.N. Raj (1974)
Dr. D.T. Lakdawala (1975)
Dr. B.S. Minhas (1976)
Dr. M.S. Swaminathan (1977)
Dr. V.S. Vyas (1978)
Dr. C.H. Shah (1979)
Dr. Daroga Singh (1980)
Dr. S.L. Shah (1981)
Dr. D.K. Desai (1982)
Dr. S.S. Johl (1983)
Dr. A.S. Sirohi (1985)
Dr. N. Rath (1985)
Dr. G. Parthasarathy (1986)

Dr. A. Vaidyanathan (1987)
Dr. I.J. Singh (1988)
Dr. C.H. Hanumantha Rao (1989)
Dr. D.S. Sidhu (1990)
Dr. V.M. Rao (1991)
Dr. R.K. Patel (1992)
Dr. V. Rajagopalan (1993)
Dr. G.S. Bhalla (1994)
Dr. M.V. Nadkarni (1995)
Dr. S.S. Acharya (1997)
Dr. B.D. Dhawan (1997)
Dr. Katar Singh (1998)
Dr. P.S. George (1999)
Dr. Dayanatha Jha (2001)
Dr. Bhupat M. Desai (2001)
Dr. G.K. Chadha (2002)
Dr. C. Ramasamy (2003)
Dr. (Mrs.) Kanchan Chopra (2004)
Shri Y.S.P. Thorat (2005)
Dr. Abhijit Sen (2006)
Dr. (Mrs.) Isher Judge Ahluwalia (2007)
Dr. N.S. Jodha (2008)
Dr. Dinesh K. Marothia (2009)
Dr. Sukhadeo Thorat (2010)
Dr. N.A. Mujumdar (2011)
Dr. P.G. Chengappa (2012)
Dr. Karam Singh (2013)
Dr. P.K. Joshi (2014)
Dr. R. S. Deshpande (2015)
Dr. Ramesh Chand (2016)
Dr. Yoginder K. Alagh (2017)
Dr. S. Mahendra Dev (2018)
Prof. R. Radhakrishna (2019)

CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
Professor J.J. Anjaria (1949-53)
Professor M.L. Dantwala (1954-57,
1963-1990)
Dr. Nilakantha Rath (1991-1999)
Professor V.M. Rao (2000-2004)
Professor M.V. Nadkarni (2005-2007)
Professor C. Ramasamy (2008-09)
Dr. Dinesh K. Marothia (2010-14)
Dr. Vasant P. Gandhi (2015 onwards)

EDITORS
Professor M.L. Dantwala (1956-57)
Shri V.M. Jakhade (1967-86)
Dr. C.H. Shah (1987)
Dr. N.A. Mujumdar (1987-2014)
Dr. M.H. Suryanarayana (2015)
Dr. C.L. Dadhich (2016 onwards)

HON. SECRETARIES
Dr. T.G. Shirmane (January-June 1939)
Shri S.K. Bedekar (June 1939-41)
Professor J.J. Anjaria (1942-46)
Professor M.L. Dantwala (1947-54)
Dr. M.B. Desai (1955, 1958-60)
Dr. K.N. Naik (1956-57)
Shri V.M. Jakhade (1963-67)

Professor G.B. Kulkarni (1968-71)
Dr. C.H. Shah (1968-71)
Dr. V.M. Rao (1972-75)
Dr. (Mrs.) Tara Shukla (1975-79, 1993-98)
Dr. J.N. Barmeda (1979-92)
Shri T.R. Sundaram (1999-2002)
Dr. V.G. Mutalik-Desai (2003-2006)
Dr. C.L. Dadhich (-2007 onwards)
 
HON. JT. SECRETARIES
Shri Sardar Katar Singh (1940-41)
Dr. M.B. Desai (1948-52)
Dr. K.N. Naik (1953-55)
Dr. N.A. Mujumdar (1958-60)
Dr. C.H. Shah (1961-66)
Dr. W.C. Shrishrimal (1967)
Dr. Jai Krishna (1968)
Dr. V.M. Rao (1969-71)
Dr. (Mrs.) Tara Shukla (1972-75)
Dr. (Ms.) S.D. Sawant (1979-1993)
Shri T.R. Sundaram (1994-1998)
Dr. V.G. Mutalik Desai (1999-2002)
Dr. C.L. Dadhich (2003-2006)
Mrs. Vijaya Venkatesh (2007 onwards)

Comments are closed.